Tag: thầy thuốc

Ca mổ thành công, bệnh nhân chỉ biết và nhớ ơn bác sĩ đã cứu sống họ qua cơn bệnh thập tử nhất sinh... Mấy khi người bệnh nhớ đến công lao người điều dưỡng - người giúp việc k [...]